Prejsť na navigáciu

„TRANSNATIONAL INSTITUTE OF STEFANIK“
(TNIS)
„TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA“

tnis-logo-wordje inštitútom, ktorý koná všeobecne prospešnú, dobročinnú a humanitárnu činnosť slúžiacu k presadzovaniu a prehlbovaniu transnacionálnej spolupráce s inými subjektami nášho spoločenstva.

Priamo podporuje všestranný rozvoj priateľských vzťahov a kontaktov svojich členov s okamžitou reakciou na podporu našej spoločnosti i každého jednotlivca.

 

TNIS združuje, prezentuje a pripomína „Osobnosti“ nášho spoločenstva.

TNIS svojou činnosťou vzdeláva, rozširuje znalosti, pripomína históriu osobností nášho spoločenstva nielen s väzbami na osobnosť Generála Dr. M.R. Štefánika, podporuje v tejto súvislosti štúdium otázok filozofických, spoločenských a kultúrnych, ktoré nám tu zanechali a ich použitie v praktickom živote.

TNIS opierajúc sa o tieto osobnosti bude vychovávať prostredníctvom svojho Klubu Generála M.R. Štefánika takéto vedúce osobnosti, schopné slúžiť nášmu spoločenstvu.

Okrem podpory vzdelávania a aktivít v oblasti kultúry, umenia a charitatívnej činnosti, podporujeme realizáciu projektov prispievajúcich k odbornému a profesionálnemu rastu našich členov.

Ďalšie činnosti:

Uskutočňovanie seminárov, prednášok, workshopov;

Poradenská, Analytická a Konzultačná činnosť,

Vydávanie publikácií a ďalších materiálov v písomnej a

elektronickej podobe.

Motto:

„Vpred, vždy a všade a vo všetkom!“