Prejsť na navigáciu

Oslavy 69. výročia SNP v Partizánskom

pic

V sobotu 31. augusta 2013 sa za Ústrednú radu SZPB zúčastnila tajomníčka nášho Klubu Zuzana Skalická osláv 69. výročia SNP v Partizánskom.

Slávnostné zhromaždenie položilo vence a kytice vďaky k Pamätníku SNP ako aj ku Kameňu Ústavy SR, kde si Partizánčania pripomenuli 21. výročia jej prijatia.

V úvode zhromaždenia sa občianskej verejnosti prihovorili poslanci Národnej rady SR Jaroslav Baška, Martin Fedor. Medzi hosťami bola aj poslankyňa NR SR Mária Janíková, čestný predseda SZPB generálporučík v. v. Ján Husák, zástupcovia ozbrojených síl SR a inštitúcií. Hostí i verejnosť na oslavách privítal primátor mesta Jozef Božik, ktorý vo svojom príhovore poukázal na to, že slovenský národ sa zaradil medzi 23 národov a národností, ktoré sa zapojili do boja proti fašizmu. Medzi nimi boli aj obyvatelia z nášho mesta a obuvníckych závodov. Práve na ich počesť bolo mesto premenované na Partizánske. Po pietnom akte kladenia vencov a slávnostných salvách sa na Námestí SNP rozpútali povstalecké boje v podaní členovia Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína.

Prejav zástupkyne Ústrednej rady SZPB a tajomníčky nášho Klubu Mgr. Zuzany Skalickej

Vážení občania mesta Partizánske, vážený pán primátor.

V týchto dňoch si pripomíname 29. august 1944 a s ním 69. výročie vypuknutia SNP ako jedeného z najvýznamnejších medzníkov našich novodobých dejín.

Patrím k tej generácii, ktorá našťastie nikdy nezažila útrapy druhej svetovej vojny. O jej hrôzach a následkoch som počula len sprostredkovane, od tých členov mojej rodiny, ktorí prežili túto kataklizmu a samozrejme od priamych účastníkov, nielen SNP, ale aj od účastníkov, ktorí bojovali v prvom Československom armádnom zbore generála Ludvíka Svobodu.

Čím som staršia a skúsenejšia, tým viac pociťujem hrdosť voči našim predkom a predovšetkým k občanom, ktorí sa rozhodli na základe svojho vnútorného presvedčenia, uvedomujúc si aj možné následky voči svojim najbližším, ukázať svetu, že sa nestotožňujú s oficiálnymi tézami hlásanými predstaviteľmi takzvaného Slovenské štátu.

Túžba po slobode, samostatnosti a nezávislosti pozdvihla tento národ k neuveriteľnej súdržnosti, statočnosti a solidarite, čo vyústilo do jednoznačného a otvoreného odporu.

V histórii nášho národa sa jednalo o jedinečný a neopakovateľný počin, kedy mierumilovný národ nemajúci žiadne skúsenosti s ozbrojeným odbojom dokázal zjednotiť naprieč celým spektrom všetky vrstvy obyvateľstva.

Napriek zložitosti doby a jej protirečeniam, národ týmto otvoreným vystúpením deklaroval, že sa hlási k princípom slobody nezávislosti a samostatnosti, uznávajúc zásady demokracie, s uznaním vzťahu aj k iným národom. Čoho dôkazom je aj tá skutočnosť, že SNP sa zúčastnili aj občania iných národov, nepoznajúc naše dejiny a mentalitu a aj napriek tomu boli ochotní v mene ideálov humanizmu a ľudskosti položiť svoje životy za našu budúcnosť.

Je smutné, že v súčasnosti generácia našich detí o povstaní a o brutalite druhej svetovej vojny vie len veľmi málo. Je na nás, aby sme im sústavne pripomínali, že majú byť na čo hrdí, že naša súčasnosť bola vybojovaná vďaka životom mnohých, ktorí sa neváhali obetovať za náš dnešok, ktorý bude len taký, akým si ho, ponesúc štandardu našich predkov, vybudujeme my sami.

Najmä mesto Partizánske má byť na čo hrdé, práve 29. augusta 1944 v okolí tohto mesta operovali partizánske skupiny Grznára a Trojana a neopomenuteľná je aj tá skutočnosť, že spolu s nimi po ich boku bojovala kompaktná dvestopäťdesiat-členná Židovská jednotka, ktorá sa skladala z mužov z Nováckeho pracovného tábora. V prvých dňoch SNP bola nasadená na strategicky významných miestach v Baťovanoch, dnešnom Partizánskom. Práve na základe týchto historických faktov toto mesto nesie svoje novodobé a hrdé pomenovanie Partizánske.

Záverom mi na základe týchto skutočností ostávajú povedať už len dve slová ĎAKUJEME, NEZABÚDAME.

Pozrite si galériuspäť na Archív 2013