Prejsť na navigáciu

Schôdza Klubu gen.M.R.Štefánika v Bratislave z 28.01.2014

pic

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická.

    Po privítaní členov Klubu a čestných hostí: Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej; Ing. Pavla Sečkára, PhD., predsedu SZPB a doc. Dr. Viliama Longaera CSc., predniesol príhovor predseda Spoločnosti M.R.Štefánika, pán Ing. Ján Tatara.

    So slávnostným prejavom k prvému výročiu vzniku Klubu generála Milana Rastislava Štefánika vystúpil predseda Klubu Peter Mezey.

    O širšom prehľade, stave a činnosti Klubu informovala vo svojom prejave tajomníčka Klubu Mgr. Zuzana Skalická.

    Tajomníčka Klubu z dôvodu abdikácie pána Dr. Františka Keleho z postu podpredsedníckej funkcie dala hlasovať o novom podpredsedovi Klubu, za ktorého navrhla PhDr. Ľuboša Juríka. Nový podpredseda Klubu, PhDr. Ľuboš Jurík, bol jednohlasne zvolený všetkými prítomnými členmi Klubu. V mene predsedu Klubu vyjadrila poďakovanie, Dr. Kelemu za jeho doterajšiu prácu pre Klub, na základe ktorého predseda Klubu odovzdal odchádzajúcemu podpredsedovi Klubu „Ďakovný list“.

    Nový podpredseda Klubu, PhDr. Ľuboš Jurík, sa krátkym príhovorom poďakoval všetkým prítomným členom Klubu za prejavenú dôveru.

    Predseda Klubu udelil „Čestné členstvo“ Dpt. Ing. Jurajovi Krutekovi, „Za dlhoročnú a záslužnú prácu pri propagovaní dobrého mena generála Milana Rastislava Štefánika“, synovi akademického maliara Juraja Kruteka staršieho, autora najznámejšieho obrazu generála M. R. Štefánika inštalovaného v reprezentačných priestoroch „ružového salónika“ Úradu vlády Slovenskej republiky.

Po poďakovaní sa nového čestného člena Klubu vystúpil so slávnostným príhovorom Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice Slovenskej a dlhoročný osobný priateľ Dpt. Ing. Juraja Kruteka.

    Po ukončení neformálnej diskusie bola slávnostná výročná schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika Bratislava ukončená rautom.

FRAGMENTY PREJAVOV predsedu a tajomníčky Klubu z Výročnej schôdze Klubu

Vážené Dámy! Vážení Páni!

S potešením Vás vítam ako predseda Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika tu, na našej prvej výročnej schôdzi.

Nie je to prvý krát, čo sa slávnostne schádzame, pretože, za prítomnosti predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika pána Ing. Jána Tataru, bol Klub Generála Milana Rastislava Štefánika Bratislava, dňa 2. Februára 2013 slávnostne založený.

Lesk onoho slávnostného založenia zostal zaiste každému účastníkovi nezabudnuteľným.

Vtedy náš „najmladší Klub“ slávnostne , verejne vstúpil do spoločnosti.

Objavil sa ako výkvet, ako dôkaz, akú má cenu pre nás Generál Milan Rastislav Štefánik. Najvýznačnejšia osoba našich novodobých dejín. Náš Vzor! A Patrón!

Muž, vzdelaný, odvážny, hrdý, noblesný, odhodlaný, cieľavedomý! Muž, ktorý „niekam patril“! Muž, ktorý vedel rozhodnúť, aj tam, kde iní váhali! Ukázal nám, čo je Poriadok, Disciplína a Zodpovednosť!; čo je Vojenská česť a taktika! Ukázal nám, akí máme byť, ukázal Cestu! Vpred, Vždy a Všade a vo Všetkom!

Klub Generála Milana Rastislava Štefánika Bratislava rozširuje a aplikuje v praktickom živote jeho zásady. Rovnako ako on, študujeme otázky filozofické, spoločenské, kultúrne. Podporujeme všestranný rozvoj priateľských vzťahov a kontaktov Klubu, s ohľadom na potreby členov.

Dnešný deň, teda „novozaložený“ Klub Generála Milana Rastislava Štefánika Bratislava, robí svoj pravidelný krok na ceste, ktorá mu je vytýčená, pretože „niekam patrí“, a tým verejne dokazuje, že, akokoľvek zo svojho druhu klubov je „najmladší“, je pevne odhodlaný zaujať príslušné miesto po boku „elitných“ klubov.

Máme pred sebou úlohu dôležitú a vznešenú, kráčajúc v stopách a nasledujúc zásady svojho Patróna Generála Milana Rastislava Štefánika a tým prispievať a napomáhať rastu nielen, našich terajších členov, ale aj budúcich, ktorí budú schopní slúžiť Klubu a spoločnosti.

* * *

Vybrali sme si miesto a priestory, v ktorých sa teraz nachádzame, nie náhodne – cielene.

Dňa 28. Novembra 2013 náš Klub udelil prvé Čestné členstvo Klubu, významnej osobe, PhDr. Pavlovi Kanisovi, za dlhoročnú a záslužnú prácu pri propagovaní dobrého mena generála Milana Rastislava Štefánika.

Do funkcie Výkonného tajomníka Klubu bola 28. Novembra 2013 jednohlasne zvolená Mgr. Zuzana Skalická.

    Niekto môže mať názor, že stretnutí – schôdzí bolo málo. NEBOLO. Taká bola situácia. Nie vždy mohla byť, a nie vždy by zapadala do našej koncepcie. Nerobili sme a ani nebudeme robiť schôdze pre to, aby boli. NIE!

Schôdze budú zaujímavé, obohacujúce, poučné, náučné. Také, aby Klub a jeho členovia napredovali. Aj z tejto príčiny, mnohé priania boli neuskutočnené; nie všetko dobré býva vždy možné a nie každý dobrý, myslí vždy dobre!

    Je veľa ľudí, ktorí by chceli prednášať. My si vyberieme. Kto a O čom! Nielen historické, hlavne „Aktuálne“ témy. Budeme veľakrát žiadať prednášku aj v písomnej forme, aby sme ich mohli za určité obdobie vydať v tlačenej forme, alebo uverejniť na našej webovej stránke. Bude to zaujímavá prezentácia nielen pre Klub, ale hlavne pre prednášajúceho.

    V krátkom čase po založení Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika sme spustili aj našu webovú stránku, ktorá je nezanedbateľným prínosom k prezentácii Klubu. Nie všetci ju sledujú, u členov je to neoddiskutovateľná povinnosť; no „Tí čo majú“ ju navštevujú pravidelne. V blízkej dobe bude stránka výrazne zlepšená nielen po grafickej stránke, ale aj obsahom. Bude odzrkadľovať našu koncepciu, prezentovať Klub a vzdelávať. Preto vyberieme najlepších schopných pracovníkov, ktorí budú túto koncepciu napĺňať.

* * *

Milí priatelia,

predostreli sme Vám obraz terajší, ale aj časť budúcnosti našej činnosti! Evidovali sme všelijaké prejavy, ktoré si ju nevážia, odsudzujú, nevšímajú, posmeškujú! Pochádza však od indivíduí, ktoré sú slabo alebo zle vzdelané, ich vrchol je prezentácia svojho „Ja“, úžitok však „NULA“. Nepoznajú našu koncepciu a preto to síce evidujeme, nezabúdame, ale nezaujíma nás to!

Ráz Klubu vychádza z koncepcie, My niekam patríme, ideme cestou „Vpred, vždy a všade a vo všetkom!“

Latinský citát múdrosti znie: „ DO, UT DES“ – Dávam, aby si dal! Nič nie je zadarmo! Úžitok práce Klubu pripadne Klubu a jeho členom. Je to teda aj v záujme členov, pretože kto chce byť toho účastný je povinný napĺňať status členstva a plniť povinnosti s tým spojené.

    O pár dní oslávime prvé jubileum tejto práce, ďakujem všetkým, hlavne vedeniu Klubu, spolupracovníkom a sponzorom, ktorí na ceste k tomuto cieľu zapožičali svoje sily a financie. Verím, že nám svoju priazeň zachovajú aj naďalej.

* * *

Pozrite si galériuspäť na Archív 2014