Prejsť na navigáciu

UPOZORNENIE

Klub Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave dňom 05.04.2014 ukončil svoju činnosť v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (www.mrstefanik.sk/, „Správna rada“ )

Zloženie Správnej rady Spoločnosti M.R. Štefánika Dňa 5. Apríl 2014.
„Zmena“ v zložení Správnej rady Spoločnosti M.R. Štefánika ku Dňu 15. Apríl 2014.

Dvojtretinová väčšina členov bývalého Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa rozhodla, dňom 08.04.2014, včleniť pod TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA so sídlom v Bratislave, pod názvom Klub Generála Milana Rastislava Štefánika.

Upozorňujeme, že Klub Generála Milana Rastislava Štefánika sa dištancuje od Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, od všetkých jej aktivít, názorových postojov a osôb združujúcich sa v tomto občianskom združení a to z dôvodu neriešenia antisemitizmu, urážok spojených so znevážením osobností celosvetového rozmeru – sympatizantov a členov Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a znevažovania práce členov Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Správnou radou predmetnej Spoločnosti, čím došlo aj k pohaneniu dobrého mena Generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého pozná a váži si celý svet a ktorého ideály, prácu a život propaguje a aj naďalej bude zviditeľňovať a vyznávať Klub Generála Milana Rastislava Štefánika.

Správna rada Spoločnosti nebola schopná svojim prístupom riešiť nastolenú problematiku, ktorú spôsobil člen jej Správnej rady, čím sa ako predstaviteľka Spoločnosti, ktorú reprezentuje navonok, stala pre nás neprijateľnou z morálno-etických dôvodov.

( VZOR: Francúzsky Prezident François Gérard Georges Nicolas Hollande:

Záväzok jeho vlády je "Neúprosný boj proti antisemitizmu." –
„ Židia sú doma vo Francúzsku", „ Budúcnosť Židov Francúzska, je Francúzsko“,
„ Francúzsko potrebuje Židov "
„ Budem neúnavný v boji proti antisemitizmu.“
„ Bezpečnosť Židov vo Francúzsku, to nie je prípad určitej komunity, ale je to národné spoločenstvo." „ Nesmie to byť tak, aby sa Francúzski Židia bránili sami, to je vec Republiky, aby ich ochraňovala.“ „ Nenechám nič prejsť, žiadne antisemitské činy, ale ani návrhy, a v širšom kontexte všetko, čo by napomáhalo atmosfére, ktorá by izolovala Židov v ich vlastnej krajine, "dodáva Francúzsky Prezident François Gérard Georges Nicolas Hollande.

Président de la République Française François Gérard Georges Nicolas Hollande:

– L’engagement de son gouvernement dans la „ Lutte implacable contre l’antisémitisme.“ –
„ Les juifs sont chez eux en France.“ „ L’avenir des juifs de France est en France.“
„ La France a besoin des Juifs.“
„ Je serai implacable dans la lutte contre l'antisémitisme. La sécurité des juifs de France, ce n'est pas l'affaire d'une communauté en particulier, c'est celle de la communauté nationale", a-t-il déclaré.
„ Ce n'est pas aux Français juifs de se défendre eux-mêmes, c'est à la République de les protéger.
„ Je ne laisserai rien passer: les actes antisémites, mais aussi les propos, et plus largement ce qui peut contribuer à un climat, à un air du temps, qui isolerait les juifs à l'intérieur de leur propre pays", ajoute-t-il.

F.Hollande: "Les juifs sont chez eux en France"

La France a besoin des Juifs", par François Hollande

La dimension universelle du judaïsme, par François Hollande

OZNAM

Vyjadrenie k „Zápisnici z mimoriadneho zasadnutia Správnej rady SMRŠ konanej dňa 5.4. 2014 v Piešťanoch.


späť na Informácie 2014