Prejsť na navigáciu

27. Január 2018 MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU

pic

73. Výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou.

27 января 2018 – Международный день памяти жертв Холокоста – 73-я годовщина освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти Освенцим; January 27, 2018 – International Holocaust Remembrance Day – 73rd Anniversary of the Red Army's Liberation of the Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau; A Holokauszt nemzetközi emléknapjává

Členovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA si 27. Januára 2018 pri príležitosti Medzinárodného Dňa Pamiatky Obetí Holokaustu, uctili modlitbami našich vznešených a slávnych predkov, HRDINOV – DETI ISRAELA – Mekadshei HaShem, tých, ktorí zomreli na posvätenie B-žieho mena.

Nezradili svoju Židovskú vieru, zaplatili ju svojim životom, tým najcennejším vykúpili aj našu slobodu. Zanechali nám obrovský Dar, Dar Viery – Dedičstvo Israela. Drahocenný skvost, ktorý je našou povinnosťou zachovať a odovzdať našim potomkom. My Vaši potomkovia sme Vám ešte nesplatili tento „starý dlh“.

Israel bude vždy medzi jednotlivými národmi sveta samostatným a rozpoznateľným Národom: „Takto hovorí Hospodin, Ktorý dáva slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy za svetlo v noci podľa svojich ustanovení, Ktorý vzdúva mora, takže jeho vlny hučia; Ktorého meno je Hospodin Savaoth – Hospodin Zástupov“: „Ak prestanú tieto ustanovenia predo mnou platiť, hovorí Hospodin, tiež potomstvo Izraela nebude predo mnou už ani Pronárodom po všetky dni.“ (Jer, 31, 35-37)

Celá Európa bola, je a vždy bude antisemitská. B-h je však Veľký a so všetkými sa vysporiada. Tí, ktorí požehnávajú Synov Israela, budú požehnaní a tí, ktorí ich preklínajú, budú prekliaty.

ZACHOR – PAMÄTAJ! na to, čo vám urobil Amalek ... NEZABÚDAJ! (Devarim 25,19)

Neexistuje žiadne spolužitie so zlom pretože Pán nenávidí zlé. Osoba, ktorá neznáša nespravodlivosť prichádza ako kráľ (David), „milovať B-ha, nenávidieť zlo!“ B-h stvoril Svet ako dobrý, spravodlivý. Kým existuje zlo na svete, je to opak toho B-ha. (Yalkut Shimoni. Tehil.)

Volanie k svätosti, pečať Israela, je naša pýcha a prostriedky na dosiahnutie tejto svätosti sú prikázania Tóry - drsné, ale krásne.

Naša hrdosť a pýcha je v našej viere, v našich dejinách, v utrpeniach, ktoré sme prežili, a v našom víťazstve nad týmito utrpeniami. Nie je to umelá pýcha. Nie je to negatívna pýcha. Je to bohatá a zaslúžená hrdosť bez hriechu a vďačná svätá pýcha. Dedičstvo Izraela je podstatou našej pýchy, je zdrojom našej veľkosti a jedinečnosti. Naša pýcha je „Shema Yisrael Hashem B-h náš, Pán Jeden Jest. Sme pyšní na to, že B-h nás vyzdvihol a chce po nás ťažkú a veľkú úlohu. Sme na to hrdí, že si B-h vyvolil práve nás zo všetkých národov na svete ... kráľovstvo kňazov a svätý Národ." A že nás urobil strážcami Božej pravdy!

A toto poslanie, ktoré je Židovským dedičstvom, je vysvetlené v Tóre.

„Я свято верю в пришествие Машиаха. Это может случиться не скоро, но я буду ждать его.“

Ani MA’AMIN – Я верю. Be'emunah sh'leimah – И моя вера всецела. Она исходит из моей собственной целостности, ясное ощущение бытия. B'viat hamashiach – Я верю, и моя вера исходит из ясности этого момента, из понимания, что все другие моменты могут быть такими. Чистыми. Совершенными. И я верю, что ясность и совершенство и есть Мессия. V’af al pi sheyitmah’meyah – И хотя эта ясность быстротечна, а миг совершенства краток...Im kol „zeh“ – С каждой минутой, с каждым „сейчас“... Achakeh lo – Я стремлюсь к ним, в работе, ожидании и надежде. B’chol yom, sheyavo – Каждый день, каждый миг, пусть будет так.

Ani MA’AMIN – I believe. Be’emunah sh’leimah – with a faith that is whole. With a faith that emerges from my own wholeness, the clear sense of just what is, right now. B’viat hamashiach – I believe with a faith that emerges from the clarity of this moment, that all moments can be this moment. Clear. Perfect. And I believe that the clarity and perfection is precisely what is called mashiach. V’af al pi heyitmah’meyah – And though that clarity is fleeting, though the moments of perfection are few and far between… Im kol „zeh“ – With every moment that passes, every „now,“ every „this”…Achakeh lo – I seek to open to that possibility, waiting, and working, and hoping. B’chol yom, sheyavo — Every day, every moment, let it come to pass.

Ani MA'AMIN – Já věřím! Ani ma'amin, Be'emuna shelema – Věř s naprostou důvěrou v příchod Mesiáše! Já věřím! Beviat hamashiach ani ma'amin – Věř v příchod Mesiáše! Beviat hamashiach, ma'amin – V příchod Mesiáše já věřím! Beviat hamashiach ani ma'amin – Věř v příchod Mesiáše! Beviat hamashiach, ma'amin – A i kdyby se opožďoval, Veaf al pi sheyitmahmeha – přesto na něj budu čekat! Im kol zeh, achake loh – A i kdyby se opožďoval, Veaf al pi sheyitmahmeha – přesto na něj budu čekat! Im kol zeh, achake loh – Vytrvale, vytrvale Ho budu čekat, Im kol zeh, im kol zeh, achake loh – budu čekat Jeho příchod každý den. Achake bechol yom sheyavoh – Vytrvale, vytrvale Ho budu čekat, Im kol zeh, im kol zeh, achake loh – budu čekat Jeho příchod každý den. Achake bechol yom sheyavoh – Vytrvale, vytrvale Ho budu čekat. Ani MA'AMIN – JÁ VĚŘÍM!


späť na Informácie 2018