Prejsť na navigáciu

Štátne inštitúcie a úrady v SR

PREZIDENT Slovenskej republiky – Andrej Kiska

Úrad vlády Slovenskej republiky – Government Office of the Slovak Republic

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky – Andrej Danko – Chairman

Členovia vlády Slovenskej republiky – Members of the Government SR

Národná rada Slovenskej republiky – National Council of the Slovak Republic

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky – Peter Pellegrini – Chairman

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky – Members of Parliament

Ministerstvá Slovenskej republiky a Ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky

Združenie sudcov Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky

Slovenská informačná služba

Národný bezpečnostný úrad

Národná banka Slovenska

Protimonopolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Štatistický úrad SR

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad jadrového dozoru SR

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

Slovenská akadémia vied

Fond národného majetku SR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Slovenská obchodná inšpekcia

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Fond sociálneho rozvoja

Slovenský metrologický ústav

Slovenský ústav technickej normalizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Ústav pamäti národa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Kancelária verejného ochrancu práv

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Finančná správa Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Katastrálny portál

Úrady samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Bratislavský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Magistráty a miestne úrady

Magistrát  mesta  Bratislava

Magistrát  mesta  Košíc 

Magistrát  mesta  Banská  Bystrica

Magistrát  mesta  Trenčín

Magistrát  mesta  Trnava

Magistrát  mesta  Žilina

Magistrát  mesta  Nitra

Magistrát  mesta  Prešov

Profesijné združenia a komory

Slovenská  advokátska  komora

Súdni  exekútori SR

Slovenská  komora  exekútorov

Slovenská  komora  daňových  poradcov

Slovenská  komora  certifikovaných  účtovníkov

Slovenská  komora  audítorov

Slovenská  obchodná  a  priemyselná  komora

Slovenská  živnostenská  komora

Slovenský  zväz  bytových  družstiev

Združenie  miest  a obcí  Slovenska

Iné inštitúcie Slovenskej republiky

Obchodný register Slovenskej republiky

Živnostenský register Slovenskej republiky

Sociálna poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Centrum právnej pomoci

Stredisko pre výskum práce a rodiny