Prejsť na navigáciu

Riadna schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 11.03.2014 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla tajomníčka klubu Mgr.  Zuzana Skalická.

Po privítaní členov Klubu odzneli: informácia o návšteve predsedníctva Klubu a čestného člena Klubu predstaviteľov Úradu vlády Slovenskej republiky; informácia o novej profesionálnej webovej stránke Klubu; informácia o novom členovi Klubu, ktorým sa stal Ing. Marián Tkáč – predseda Matice slovenskej.

O dôležitosti a potrebe prijatia Interného predpisu Klubu „Etický kódex Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave“, stručne informoval podpredseda Klubu, pán PhDr. Jurík. V zmysle podanej informácie pristúpila k podrobnejšiemu zoznámeniu členov Klubu s Etickým kódexom Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika tajomníčka Klubu Mgr. Zuzana Skalická.

Po diskusii, do ktorej sa prihlásil len jeden člen Klubu a po vyjasnení si dôvodov nutnosti prijatia Etického kódexu Klubu bolo uskutočnené hlasovanie týkajúce sa hlasovania o Etickom kódexe Klubu prítomnou dvojtretinovou väčšinou členskej základne Klubu. Etický kódex Klubu bol prijatý jednohlasne všetkými prítomnými členmi Klubu.

Na základe Etického kódexu menovalo predsedníctvo Klubu trojčlennú  Disciplinárnu komisiu Klubu. Členom disciplinárnej komisie boli predsedom klubu odovzdané menovacie dekréty.

v bode Rôznom: Prof. Podhorský informoval členov Klubu o schôdzi Správnej rady Spoločnosti, na ktorej sa zúčastnil spolu s RNDr. Františkom Kelem.

V bode rôznom odznela informácia tajomníčky Klubu o elektronickom liste člena Správnej rady Spoločnosti SMRŠ a jeho následné prečítanie, ktorým sa obrátil na ňu ako tajomníčku Klubu a na  ďalšieho člena Klubu. Prof. Podhorský po prečítaní listu navrhol uverejnenie otvoreného listu na webovej stránke Klubu a dištancovanie sa od výrokov a postojov člena Správnej rady SMRŠ. Na základe požiadavky tajomníčky Klubu a predsedu Disciplinárnej komisie Klubu, že predmetnú vec treba riešiť s ohľadom na dobré meno SMRŠ predovšetkým prostredníctvom predsedu Správnej rady a nie prostredníctvom otvoreného listu, ktorého  o tejto skutočnosti je nutné informovať s návrhom riešenia. Na základe uvedeného členská základňa Klubu, považujúc predmetný list za prejav antisemitizmu, urážku osobností, ktoré sú prezentované na webovej stránke Klubu a hrubé napadnutie práce Klubu GMRS v Bratislave a v neposlednom rade aj poškodenie mena Generála Milana Rastislava Štefánika, požiadala predsedu Klubu, aby začal v tejto veci konať a vyzval prostredníctvom predsedu Správnej rady, Správnu radu SMRŠ o zaujatie stanoviska k členovi  Správnej rady, reprezentantovi SMRŠ a o jeho exemplárne disciplinárne potrestanie.

Na záver schôdze Klubu prebehlo oznámenie o predpokladanom termíne ďalšieho stretnutia členov klubu, ktoré sa uskutoční predbežne v druhej polovici mesiaca apríl 2014.


späť na Informácie 2014